pondelok , december 11 2017
husk

VZN DN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 z 21.10.2015 o daní z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Prílohy

Skúste si pozrieť

VZN o určení času predaja

Žiadosť o schválenie - o zmenu prevádzkového času