Anketa – dôležité

Vážené dámy / Vážení páni!

Hlavným cieľom obce Vozokany na najbližšie obdobie je realizácia rozvojových projektov v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov. V rámci tohto zámeru, v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, sa začalo vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vozokany 2015-2022”.

Regionálne združenie Miestna akčná skupina (MAS) Stará Čierna voda pripravuje stratégiu CLLD územia pre Program LEADER, ktorá je dôležitá z hľadiska rozvoja regiónu a možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Stratégia bude obsahovať rozvojové zámery obecnej samosprávy, miestnych neziskových organizácií, ako aj podnikateľov, vrátane možností financovania. Našim cieľom je, aby sa na vypracovaní rozvojového plánu zúčastnilo čo najviac organizácií, podnikateľov a občanov obce. Preto touto cestou chceme aj Vás požiadať o účasť na tomto procese. Vaše návrhy a predstavy môžete odovzdať aj v rámci dotazníkového prieskumu. Sme presvedčení, že takouto cestou môžeme dosiahnuť, aby strategický plán rozvoja bol vypracovaný na základe Vašich potrieb a dotknuté organizácie, podnikatelia a občania sa môžu pripravovať na realizáciu týchto predstáv.

Prvým krokom pri vypracovaní stratégie, je zostavenie auditu zdrojov a realizovanie dotazníkového prieskumu pre zistenie súčasnej situácie a potreby obyvateľov obce resp. regiónu MAS Stará Čierna voda.

Vyplnené dotazníky (v prílohe) odovzdajte na Obecný úrad vo Vozokanoch do 13. októbra 2015. Formulár je možný stiahnuť aj elektronicky z webového sídla obce, t.j. www.obecvozokany.sk a poslať na e-mailovú adresu obec@obecvozokany.sk, alebo na mas-scv@mas-scv.sk

Ďalším krokom je určenie rozvojovej stratégie a rozvojových aktivít, ktoré budú spracované v rámci odborného stretnutia v spolupráci s odborníkmi MAS Stará Čierna voda dňa 14.10.2015 o 18.00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

S pozdravom Mgr. Mikuláš Tončko starosta obce

Prílohy

Skúste si pozrieť

VZN o poskytovaní dotácií

VZN poskytovanie dotácií 2019 Prílohy VZN poskytovanie dotácií 2019 (105 kB) 23.10.2019